Statut

pdf format

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14),
na sjednici Skupštine Udruge Pravnik održanoj 25. rujna 2015. g. u Zagrebu
donesen je

STATUT

UDRUGE PRAVNIK

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

(1) Naziv udruge je „Udruga Pravnik“, u daljnjem tekstu Udruga.
(2) Skraćeni naziv Udruge je „Pravnik“.
(3) Sjedište Udruge je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 3, 10 000 Zagreb. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

(1) Udruga Pravnik je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
(2) Udruga je apolitična i neprofitna organizacija koja djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 4.

(1) Udruga ima znak i pečat.
(2) Znak Udruge je eliptičnog oblika u čijem se središtu nalazi stilizirana figura
čovjeka s vagom.
(3) Pečat Udruge je promjera 3 cm, a prikazuje znak Udruge s upisanim tekstom
na dnu koji glasi: Udruga Pravnik – Zagreb.
(4) Predsjednik Udruge, Potpredsjednik za financije i marketing i Potpredsjednik
za studentske aktivnosti jedini su ovlašteni koristiti pečat u skladu s važećim
propisima i ovim Statutom.

Članak 5.

(1) Udrugu zastupaju Predsjednik, Potpredsjednik za financije i marketing te Potpredsjednik za studentske aktivnosti.
(2) Navedeni mogu za pojedini slučaj ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
(3) Osobe ovlaštene za zastupanje poduzimaju radnje u skladu sa Statutom i godišnjim planom rada Udruge.

II.   CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

(1) Ciljevi Udruge su:
–   organizacija kvalitetnih studentskih aktivnosti van redovitog fakultetskog curriculuma
–   poticanje studenata na aktivno sudjelovanje u akademskoj zajednici
–   unapređenje uvjeta studiranja i kvalitete obrazovanja
–   promicanje pravne kulture i znanosti
(2) Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 7.

(1) Udruga obavlja djelatnosti u cilju očuvanja i potvrde ugleda Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Republike Hrvatske.
(2) Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi iz Statuta su: humanističke znanosti, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara te izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija.
(3) Ciljane skupine Udruge su studenti i dr. članovi akademske zajednice.

 Članak 8.

(1) Djelovanje Udruge je javno.
(2) Javnost djelovanja Udruge se ostvaruje usmenim izvješćivanjem članova Udruge na redovitim sastancima, pisanim izvješćima i na drugi prikladan način.

 Članak 9.

(1) Udruga se može udružiti u saveze ili mreže udruga te u međunarodne udruge.
(2) Odluku o takvom udruživanju donosi Skupština Udruge.

III.   ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

(1) Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja zadovolji sljedeće uvjete:
– student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
– pravilno i potpuno popunjena pristupnica, čime se prihvaća Statut i obvezuje na njegovo poštivanje
(2) Iznimno, članom Udruge može postati i student Pravnog fakulteta drugog Sveučilišta u Republici Hrvatskoj (Split, Osijek, Rijeka) ako zainteresirana osoba pokaže zanimanje i spremnost za aktivno sudjelovanje u projekima Udruge. Temelj takvog članstva je posebna odluka Upravnog odbora o primitku u članstvo.

Članak 11.

(1) Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Udruge.
(2) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način, a obvezno sadrži podatke o: osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, broju telefona, mail adresi, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.
(3) Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Udruge može odlučiti o uvođenju plaćanja članarine i njezinoj visini.

Članak 13.

(1) Prava i obveze članova su:
–   sudjelovanje na redovitim sastancima i Skupštini Udruge,
–   sudjelovanje u aktivnostima i projektima Udruge,
–   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
–   izvršavanje preuzetih obveza u skladu sa raspodjelom rada unutar Udruge,
–   druga prava i obveze, u skladu sa odlukama Upravnog odbora.

Članak 14.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
–   dobrovoljnim istupanjem iz članstva,
–   isključenjem iz članstva,
–   završetkom ili prestankom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu.

Članak 15.

(1) Isključenje člana moguće je zbog kontinuirane neaktivnosti te konačnom odlukom u stegovnom postupku.
(2) Ako član Udruge neopravdano izostaje sa sastanaka Udruge, upozorit će se na posljedice opetovanih neopravdanih izostanaka. U slučaju da broj neopravdanih izostanaka bude veći od jedne trećine ukupnog broja sastanaka u jednom semestru, člana se može isključiti iz rada Udruge bez provođenja stegovnog postupka.
(3) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
(4) Moguća je žalba Nadzornom odboru u roku od 8 dana od priopćenja odluke o isključenju.
(5) Odluka Nadzornog odbora je konačna.

Članak 16.

(1) Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu obveza i dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima Udruge.

Članak 17.

(1) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv člana Udruge može podnijeti Predsjednik Udruge ili najmanje jedna trećina članova Udruge.
(2) Osnova za pokretanje stegovnog postupka je povreda članka 13. ovog Statuta.

 Članak 18.

(1) Stegovni postupak provodi Upravni odbor.
(2) Član protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora biti pismeno obaviješten o mjestu i datumu održavanja kolegija Upravnog odbora na kojoj će se odlučivati o stegovnoj odgovornosti.
(3) U slučaju izostanka člana protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Upravni odbor o zahtjevu može odlučiti na temelju predočenih činjenica u njegovoj odsutnosti.
(4) U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće mjere:
– opomena,
– suspenzija članskih prava u trajanju do godine dana,
– isključenje iz Udruge.

Članak 19.

(1) Odluka o stegovnoj odgovornosti donosi se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
(2) Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 8 dana, računajući od dana priopćenja odluke, podnijeti žalba Nadzornom odboru.
(3) Nadzorni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave žalbe.
(4) Odluka Nadzornog odbora je konačna.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 20.

(1) Tijela Udruge su:
–   Skupština Udruge
–   Upravni odbor
–   Nadzorni odbor

Skupština

Članak 21.

(1) Skupština je najviše tijelo Udruge.
(2) Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 22.

(1) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda barem jednom godišnje, a izborna Skupština se održava u mjesecu listopadu (za novu akademsku godinu).
(2) Skupštinu saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red te datum i mjesto održavanja sjednice.
(3) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži:
– Nadzorni odbor,
– najmanje jedna trećina članova Udruge.
(4) U svom zahtjevu za sazivanje sjednice predlagatelj je dužan predložiti dnevni red sjednice.
(5) Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 8 dana od dana predaje zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
(6) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili jedna trećina članova udruge (upisanih u popis članova prije isteka mandata tijela).

Članak 23.

(1) Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti Potpredsjednik za studentske aktivnosti.
(2) O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje Tajnik Udruge ili zapisničar te se on čuva u arhivi Udruge.

Članak 24.

(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
(2) Kad je tako prethodno dogovoreno, Skupština može pravovaljano odlučivati i elektoničkim putem.

Članak 25.

(1) Skupština Udruge:
–   usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
–   bira i razrješava dužnosti Upravni i Nadzorni odbor,
–   odlučuje o preuzimanju drugih funkcija u Udruzi,
–   usvaja godišnji plan rada i financijskog poslovanja Udruge,
–   potvrđuje godišnji financijski izvještaj Upravnog odbora,
–   daje smjernice za rad Udruge,
–   odlučuje o udruživanju u saveze ili mreže i druge oblike povezivanja udruga,
–   odlučuje o prestanku rada Udruge,
–   odlučuje i o drugim pitanjima za koje ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge,
–   bira i razrješava Arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
–   imenuje i opoziva likvidatora udruge,
–   obavlja i druge poslove određene zakonom.

Upravni odbor

Članak 26.

(1) Upravni odbor čine Predsjednik, Potpredsjednik za financije i marketing, Potpredsjednik za studentske aktivnosti i Tajnik.
(2) Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i Predsjednik Udruge. Predsjednik rukovodi radom Udruge i saziva kolegije Upravnog odbora.
(3) Potpredsjednik za studentske aktivnosti zamjenjuje Predsjednika kad je Predsjednik Udruge spriječen te je po svojoj funkciji predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa studenata prava.
(4) Potpredsjednik za financije i marketing brine o urednom financijskom poslovanju i promidžbi Udruge te, u suglasnosti s Upravnim odborom, upravlja financijskim sredstvima Udruge.
(5) Tajnik je zadužen za obavljanje administrativnih poslova u Udruzi – vođenje zapisnika sastanaka, sjednica Skupštine i kolegija Upravnog odbora, kao i za vođenje registra članova Udruge i alumni kluba Udruge Pravnik. Pri odlučivanju Upravnog odbora tajnik nema pravo glasa, no zadržava pravo raspravljanja.
(6) Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su Predsjednik, Potpredsjednik za financije i marketing i Potpredsjednik za studentske aktivnosti.

Članak 27.

(1) Upravni odbor:
–   upravlja radom Udruge između sjednica Skupštine, prema smjernicama i odlukama prihvaćenim od Skupštine,
–   utvrđuje prijedloge smjernica razvoja Udruge i prijedloge općih akata te vrši nadzor nad svim projektima Udruge,
–   utvrđuje prijedlog godišnjeg plana rada i financijskog poslovanja Udruge,
–   sastavlja prijedlog Statuta Udruge te predlaže njegove izmjene i dopune,
–   brine o izvršenju usvojenog plana rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
–   upravlja imovinom Udruge,
–   podnosi godišnje izvješće o radu Udruge Skupštini,
–   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 28.

(1) Upravni odbor odlučuje većinom glasova članova Upravnog odbora.
(2) Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.
(3) Mandat svih članova Upravnog odbora traje jednu akademsku godinu, uz mogućnost reizbora.
(4) Kolegiji Upravnog odbora održavaju se po potrebi prije redovitih sastanka Udruge.

Nadzorni odbor

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor prati i nadzire rad Udruge, njezinih tijela i funkcionara, brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa, ugledu Udruge, odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova u drugom stupnju te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom ili drugim aktima Udruge.
(2) O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvješćuje dotično tijelo Udruge, a ako ono ne otkloni nepravilnosti u svom radu ili djelokrugu, Nadzorni odbor dužan je o tome izvijestiti sve članove Udruge.
(3) Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 člana koje bira Skupština.
(4) Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
(5) Mandat članova Nadzornog odbora je jedna akademska godina, bez mogućnosti reizbora.
(6) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a saziva ih predsjednik Nadzornog odbora.
(7) Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 30.

(1) Za rad na određenim projektima Udruge, Skupština može na temelju prijedloga Upravnog odbora osnovati druga stalna ili povremena radna tijela Udruge.
(2) Odlukom o osnivanju takvih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 31.

(1) Unutar Udruge djeluje Uredništvo časopisa Pravnik u svrhu uređivanja i izdavanja časopisa „Pravnik“.
(2) Uredništvo čine Glavni urednik i zamjenik Glavnog urednika, koje imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
(3) Uredništvo može prema potrebi odlučiti da u svoj sastav uključi i druge članove Udruge.
(4) Za rad Uredništva Glavni urednik i zamjenik Glavnog urednika časopisa Pravnik odgovaraju Upravnom odboru.
(5) Mandat Glavnog urednika i njegovog zamjenika traje jednu akademsku godinu, uz mogućnost reizbora.

Članak 32.

(1) Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja i praktične nastave na Pravnom fakultetu.
(2) „Pravnikova stručna praksa“ se sastoji u posredovanju između odvjetničkih ureda i studenata, u cilju dogovora obavljanja studenske prakse u odvjetničkim uredima i drugim pravnim osobama.
(3) Voditelji projekta odgovaraju Upravnom odboru Udruge za pravovremeno, pravilno i savjesno obavljanje projekta.
(4) Postupak imenovanja te funkcioniranje projekta propisani su Pravilnikom o Pravnikovoj stručnoj praksi.

Članak 33.

(1) Unutar Udruge djeluje Urednik studentskog internet portala www.pravnik.hr u svrhu uređivanja internet portala i digitalne promidžbe Udruge.
(2) Urednika studentskog internet portala imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
(3) Urednik odgovara Upravnom odboru za istinitost i ažurnost objava te promidžbu Udruge na internet portalu www.pravnik.hr.
(4) Mandat Urednika studentskog Internet portala traje godinu dana od dana izbora, uz mogućnost reizbora.

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 34.

(1) Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini ili na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
(2) Za rješavanje sporova ili sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Udruge.
(3) Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
(4) Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 35.

(1) Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela Udruge temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi dotični spor ili sukob interesa.
(2) Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE

Članak 36.

(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, uredska oprema te pismohrano-bibliotečni fond.
(2) Imovina Udruge služi za ostvarivanje ciljeva Udruge i za njezino uredno poslovanje.
(3) O financijskom poslovanju Udruge brine Upravni odbor koji je dužan podnijeti Skupštini godišnje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju pred kraj svog mandata ili na zahtjev.

Članak 37.

(1) Djelatnosti Udruge financiraju se:
–   dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
–   iz članarine koju može odrediti Skupština na prijedlog Upravnog odbora,
–   iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 38.

(1) Udruga ne obavlja djelatnosti radi stjecanja dobiti za svoje članove.
(2) Ako Udruga ostvari dobit, ona se koristi isključivo za realizaciju projekata i unapređenje djelatnosti Udruge.

VII.   PRESTANAK UDRUGE

Članak 39.

(1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.
(2) Skupština Udruge donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Udruge.

Članak 40.

(1) U slučaju prestanka rada Udruge imovina Udruge poklanja se Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kako bi je upotrijebio za humanitarne, obrazovne ili kulturne svrhe.
(2) Za primopredaju imovine zadužen je Upravni odbor.

Članak 41.

(1) Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članova Udruge, neovisno o eventualnoj funkciji koju obnaša u Udruzi.
(2) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Za potrebe ovog Statuta, izraz „akademska godina“ predstavlja vremenski period utvrđen Izvedbenim planom Pravnog fakulteta u Zagrebu za odnosnu godinu.
(2) Tumačenje drugih odredba ovog Statuta i drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

Članak 43.

Statut Udruge donosi Skupština u skladu s odredbama o njezinu odlučivanju, a nakon provedene rasprave.

Članak 44.

Izmjene i dopune Statuta se počinju primjenjivati od dana njegova usvajanja na
Skupštini Udruge.

 

U Zagrebu, 25. rujna 2015. g.

Petra Prkačin
Predsjednica Udruge Pravnik