2. Kongres studenata prava i medicine

Ponukan uspjehom 1. Kongresa organiziran je i 2. Kongres studenata prava, no ovog puta u suradnji sa Studentskim zborom Medicinskog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom „ Pravo i medicina pred izazovima bioetike“. Kongres se održavao kroz tri dana, od 13. do 15. listopada 2010. godine.

Prvog dana Kongresa razgovaralo se o mnogim temama, kao npr. etici u medicini, smrti kao ljudskom pravu, dostojanstvu ljudske osobe i bioetici te ljudskom dostojanstvu i trpljenju. Gosti predavači između ostalih bili su profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Žarko Puhovski, profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasenka Markeljević te profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, mr. sc. Stjepo Bartulica.

Drugog dana Kongresa raspravljalo se o Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji, o čemu je izlagala prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu te o mnogim drugim temama, kao što je granica rizika u pravu i medicini pred izazovima bioetike te o pravima pacijenata u RH. O navedenim temama izlagali su profesori Pravnog i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Zadnji dan Kongresa bio je posvećen isključivo medicinskom aspektu teme Kongresa pa su obrađene teme kao što je odluke na kraju života, bol kao izazov medicinskog stručnjaka 21. stoljeća te medicinsko poimanje smrti. Navedene teme obradili su profesori Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ovim Kongresom osnažen je interdisciplinarni karakter samog projekta te je značajan kao pionirski projekt međufakultetske suradnje na studentskoj razini kako bi se pružio detaljan interdisciplinaran uvid u vrlo složena granična pitanja medicine i prava.

Kongres je, baš kao i prvi, ponukao izniman uspjeh i veliku zainteresiranost studenata prava i medicine i omogućio polaznicima dublji uvid u suvremene probleme danas vrlo aktualiziranog pitanja jednog o ljudskih prava te napretka medicine.